Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naše občianske združenie Montessori centrum m16, reg. na Ministerstve vnútra pod reg. č. VVS/1-900/90-49423, so sídlom Miletičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 50508091, email: martina@m16.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby vaše dieťa mohlo navštevovať záujmové aktivity, ktoré organizujeme. Týmito osobnými údajmi je najmä vaše meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo a osobné údaje vášho dieťaťa v rozsahu – meno, priezvisko, bydlisko, informácia o zdravotnom stave.

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame pre to, aby vaše dieťa mohlo navštevovať záujmové aktivity, ktoré organizujeme, príp. iné podujatia a aby sme si splnili zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré s tým súvisia. S vašim súhlasom vás budeme informovať a novinkách a ponukách týkajúcich sa záujmových aktivít, ktoré organizujeme.

 1. 4.Aký je náš oprávnený záujem?

Pokiaľ vaše dieťa už navštevovalo alebo navštevuje niektorý z našich krúžkov, herničiek, prípadne škôlku môžeme vás informovať o novinkách a ponukách aj bez vášho súhlasu, na právnom základe oprávnený záujem, a to ak je to nevyhnutné na účel našich oprávnených záujmov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade priamy marketing. Pokiaľ nemáte záujem, aby sme vás informovali o novinkách a ponukách, môžete nám to kedykoľvek oznámiť na martina@m16.sk.

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov za účelom informovania o novinkách a ponukách nám môžete dať začiarknutím príslušného checkboxu na našom webovom sídle alebo podpísaním vyhlásenia v listinnej forme.

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email martina@m16.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu OZ Montessori centrum m16, Miletičova 16, 821 08 Bratislava,
 • odovzdaním oznámenia v sídle prevádzkovateľa.
 1. Osoby mladšie ako 16 rokov

Toto webové sídlo nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete nám súhlas dať iba ak máte aspoň 16 rokov. Nespracúvame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme externej účtovníckej firme, ktorá nám zabezpečuje vedenie účtovníctva.

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Dokumenty týkajúce sa  záujmových aktivít uchovávame po dobu 5 rokov, účtovné doklady po dobu 10 rokov. Pokiaľ nám dáte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, tento platí na dobu 5 rokov.

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email martina@m16.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prijali sme politiku silných hesiel.

 1. Aké máte práva?
 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 1. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email martina@m16.sk,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu OZ Montessori centrum m16, Miletičova 16, 821 08 Bratislava,
 • odovzdaním oznámenia v sídle prevádzkovateľa.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.